PROXIMA Computer Support

Layout banner

Network support specialists analyze, troubleshoot, and evaluate computer network problems.

 

PROXIMA Interior Design

Interior Stylists + Decorators,  Colour Designs / Consultants,  Design Professionals, Styling Students + Graduate

 

 

 

Đến can ho Paris Hoang Kim quan 2 trandinhhieu sẽ biết được nhiều điều về dự án

Đến can ho Paris Hoang Kim quan 2 trandinhhieu sẽ biết được nhiều điều về dự án

Liên doanh đ§u tư xây nên s£n ph©m đ§y tâm huy¿t Paris Hoàng Kim

Paris Hoàng Kim là con đ» cça đÓng chç đ§u tư dñ án là công ty Khßi ra và càng t­p đoàn cũng tên tuÕi l«y lëng t¡i sàn b¥t đÙng s£n ViÇt Nam là t­p đoàn Vĩnh Long Thái. D«u có ho¡t đÙng đÙc l­p thì Nhïng dñ án đ§u tư vì đơn vË đÁu lÍt top căn hÙ chung cư danh nh±m chéa đñng, nên thå k¿t thích hãp này tÛi mÙt đưãc mong chÝ hơn. cùng vÛi thông tin vÁ dñ án Paris Hoàng Kim này.

Paris Hoàng Kim: ki¿n t¡o vì tri théc và tâm huy¿t cça đÓng nhà đ§u tư

Paris Hoàng Kim n±m t¡i vË th¿ đ¯t giá thuÙc Qu­n 2 thành phÑ HÓ Chí Minh. chung cư cao c¥p này đưãc nh­n xét là đéa con cưng cça không riêng đÓng chç đ§u tư mà c£ sàn khu vñc này hiÇn t¡i. căn hÙ đưÝng Lương ĐËnh Cça này đưãc Vĩnh Long Thái và Khßi thành đÕ vô r¥t nhiÁu tâm huy¿t, công séc l«n tiÁn b¡c. Ngay të lúc khßi xưÛng thi công dñ án, liên doanh chç đ§u tư này đã khá kù mÙt trong sÑ khâu quy ho¡ch dñ án, lên dñ án bài b£n và r¥t rõ ràng kinh ti¿t.

bên c¡nh đó, đưãc trß thành đơn vË đÓng hành thi công và phát triÃn dñ án cũng không thu­n tiÇn. Tham kh£o khá nhïng t§m tên đà cuÑi cùng đÓng chç đ§u tư căn hÙ chung cư Qu­n 2 đã chÍn lña đưãc đơn vË thi công uy tín và đơn vË c¥u trúc b£o đ£m khi¿n hài lòng Quý khách nh¥t. bßi điÁu trÍng điÃm trên h¿t mà Vĩnh Long Thái và Khßi nên bưÛc l¡i là sáng gây nhà ß ch¥t .SÑ, đ³ng c¥p đà Quý khách hàng sÑng vui, an cư trÍn v¹n m×i kho£nh kh¯c phía gia đình thân yêu cça mình.

dñ án cao c¥p Qu­n 2 này đưãc chánh đơn vË chç đ§u tư đéng ra đ£m b£o và b£o lãnh đà Khách hàng thêm yên tâm chÍn dñ án này. trong https://trandinhhieu.com/du-an/paris-hoang-kim/ sÑ đó thú vË phía chç đ§u tư cam k¿t bàn giao nhà cho khách mua đ§y đç Nhïng h¡ng måc tiÇn nghi đã GiÛi thiÇu và h¥p d«n t¡o thå hiÇn diÇn cça h¡ng måc nhà vưÝn khác biÇt và xinh đ¹p m¯t. Nhïng căn nhà vưÝn này s½ đưãc thi¿t k¿ điÃm nh¥n, quy ho¡ch khôn ngoan và đ·c biÇt s½ bàn giao đ§y đç sÕ đÏ lúc nh­n bàn giao chung cư đà c£ nhà thêm an tâm vÁ nhân tÑ pháp lý dñ án.

phía c¡nh t­p trung thi công và TÕng quan khu nhà t¡i đ³ng c¥p th¥p t§ng, đÓng nhà dñ án Paris Hoàng Kim này s½ mau chóng triÃn khai ti¿p Nhïng h¡ng måc chung cư cao c¥p trong sÑ đ¥y chú trÍng thi công các hình théc tiÇn ích dËch vå đa d¡ng t¡i 25 t§ng thuÙc dñ án cao c¥p Qu­n 2 này. Blog tư v¥n BDS Tr§n Đình Hi¿u đánh giá tiÇn ích Paris Hoàng Kim đ§y đç, nhiÁu h¡ng måc vưãt trÙi hơn ch¯n so VÛi m·t b±ng chung ĐÓng thÝi đáp éng đưãc nhu c§u đÕi mÛi tëng ngày cça Quý khách.

không chÉ chinh phåc Quý khách b±ng lÝi nói, bßi thñc tiÅn Nhïng dñ án đ§u tư do Vĩnh Long Thái và Khßi nên đÁu đã thà hiÇn r¥t tÑi ưu hơn thË trưÝng. nh±m đưãc trân trÍng mÙt SÑ lưãng Khách hàng nh¥t đËnh, nhïng nhà đ§u tư ngoài t¡o chi¿n lưãc xây dñng khôn ngoan, hãp lý thì ph£i có Nhïng hưÛng đi th­n trÍng, r±ng ch¯n nh±m gây đưãc niÁm tin ch× toàn bÙ ngưÝi.

Paris Hoàng Kim s½ là dñ án kh³ng đËnh thêm danh ti¿ng cça chç đ§u tư và lý thú là phù hãp ĐÑi vÛi nhu c§u sÑng cao c¥p, tân ti¿n cça Khách hàng.

Contact us today:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: (+250) 781280312

Online Business

Coming soon

Managing Director

Henry Evrard TUYISHIME / Tel: 0781280312/ 0788419031

His Broad knowledge of web Technologies and Graphic Design allows him to lead,improve and motivate teams on one side and to help Clients to shape their ideals on second side.

Chief Technology Officer

Boniface TULIMANA / Tel: 0788353323

Is responsible for all technical aspect of the company.  the CTO will also direct all employees in IT and Graphic design dpts to attain the company's strategic goals established in the company's strategic plan.

 

 

 

 

Marketing Manager

       

KAMANA SHYAKA Thierry/ Tel: 0785695050

Reach out to prospects, customers, investors and/or the community, while creating an overarching image that represents our company in a positive light.

Interior Design & Wallpapers

SABAYO Terrane/ Tel:  0783396797

He analyses clients' needs, creates plans and specifications, and make sure that a project is finished in accordance with the timeline and budget.

Graphic Designer

 

Jean Gilbert BAZAGWIZA/ Tel: +250 788 478 843

creates visual concepts, by hand or using computer software, to communicate ideas that inspire, inform, or captivate consumers. 

 

Marketing Officer

 

MBARUSHIMANA Peter/Phone:0788491323/ 0786653214

Reach out to prospects, customers, investors and/or the community, while creating an overarching image that represents our company in a positive light.

Go to top